2011 m. gegužės 30 d., pirmadienis

Laisvė

[Sokrato dialogas pacituotas Ksenofonto]
"- Pasakyk man, Eutidemai, ar nemanai, kad ir pavieniam žmogui, ir viseims piliečiams laisvė yra brangus turtas?
- Brangių brangiausias, - atsakė tas.
- Tai šit, ar, tavo galva, laisvas yra žmogus, pasiduodąs geiduliams ir per juos negalintis imtis puikių darbų?
- Žinoma, ne, - atsakė Eutidemas.
- Vadinasi, tu manai, kad laisvė - tai galimybė atlikti puikius darbus, o trukdymas juos atlikti - nelaisvė?
- Kaip tik šitaip ir manau, - tarė Eutidemas.
- Tuomet, anot tavęs, išeitų, kad nesivaldantieji yra belaisviai?
- Tikra teisybė, prisiekiu Dzeusu!
- O kaip tu manai, ar nesivaldantiems tiktai visokios kliūtys kliudo atlikti puikius darbus, ar jie dar yra ir verčiami imtis gėdingų žygių?
- Bet man regis, kad prievartos čia nyra nė kiek ne mažiau negu tenai trukdymo, - atsakė Eutidemas.
- O kaip tu vertini valdovus, trukdančius valdiniams imtis puikių darbų ir verčiančius griebtis piktadarybių?
- Prisiekiu Dzeusu, tokius valdovus laikau visų blogiausiais, - atsakė Eutidemas.
- Kokia vergija, tavo nuomone, yra pati blogiausia?
- Vergauti patiems blogiausiems valdovams.
- Vadinasi, sunkiausią vergiją turėtų kęsti žmonės, nesugebantys valdyti patys savęs?
- Aš tai tik šitaip manau, - atsakė Eutidemas.
- Ar tu nemanai, kad nesivaldymas atsieja žmogų nuo pačios didžiausios dorybės - išminties - ir pastūmėja prie jos priešingybės? O gal tu manai, kad, traukte traukdamas prie malonumų, jis visai netrukdo kreipti dėmesį į naudingus dalykus bei tyrinėti juos? Juk kaip tik per nesivaldymą ne vienas žmogus , puikiausiai išmanantis , kas yra gėris ir kas yra blogis, imasi blogesnių darbų, o ne geresnių.
- Pasitaiko ir šitaip, - pritarė Eutidemas.
- Vėlgi kas, brangus Eutidemai, yra mažiau nuosaikus už nesusivaldančiuosius? Juk nuosaikumas ir nesusivaldymas yra visiškos priešingybės.
- Ir su šituo sutinku.
- O kas labiau už nesivaldymą trukdo žmogui atlikti savo priedermes?
- Nėra didesnės kliūties, - pritarė Eutidemas.
- O ar yra didesnis blogis už tą, kuris verčia žmogų vietoj naudos rinktis žalą, reikalauja šios paisyti, o anos - ne, myga elgtis priešingai tam, ką pataria apžvalgumas?
- Tikrai nėra, - patvirtino tas.
O sugebėjimas valdytis, savaime suprantama, duoda visiškai priešingus vaisus negu nesivaldymas? - toliau klausinėjo Sokratas.
- Žinoma, kad taip.
- tada turbūt tai, kas duoda priešingus vaisus, turėtų būti puikus dalykas?
- Žinoma, - sutiko Eutidemas.
- Vadinasi, Eutidemai, susidaro įspūdis, kad susivaldymas žmogui yra tikrai labai didelis gėris?
- Be jokių abejonių, Sokratai."


(Ksenofontas. Atsiminimai apie Sokratą. Vilnius: Pradai. 1997, 204-205 p.)

2011 m. gegužės 21 d., šeštadienis

Sokrato žmona

"Sokrato žmona - ... šaltiniuose dažniausiai minima Ksantipė kaip nesugyvenamo būdo moteris, nuolat kėlusi šeimyninius vaidus ir vis bardavusi savo vyrą, vadindama jį plepiu ir dykinėtoju. Klausiamas, kaip jis galįs gyventi su ja, Sokratas atsakydavęs, kad jeigu jis sugebės sugyventi su tokio vaidingo būdo moterimi, tai jam būsią lengviau sugyventi su kiekvienu kitu žmogumi."
(Antanas Rybelis. Sokratas ir jo filosofija: žinau kad nieko nežinau. Atsiminimai apie Sokratą. Vilnius: Pradai, 1997, 9p.)

Susijusios temos: Validation


Raktažodžiai: filosofija, šeima, bendravimas

2011 m. gegužės 20 d., penktadienis

Karalius ir tarnaitė

[arba originali psichoterapija sufijų pasakose]
"Kitados vienoje gražioje šalyje gyveno karalius. Kartą pakeliui į rūmus iš savo karietos karalius pamatė tarnaitę, sėdinčią prie kelio. Nuostabiai graži vergė mergaitė pavogė jo širdį ir karalius ... nusiuntė tarną sumokėti jos šeimininkui ir parvesti merginą į rūmus.
Bėgo dienos, vargšė mergina nelaisvėje susirgo, sulyso ir kiekvieną dieną vis labiau blyško ...
Į rūmus nuvestas gydytojas paprašė palikti jį vieną su mergina. Švelniai pakalbėjęs ir pažadėjęs saugoti paslaptis, Gydytojas paklausė jos apie praeitį, tad ši ėmė pasakoti iš kur kilusi ir ką veikusi iki tol, kol karalius ją nupirko. O gydytojas tuo metu įdėmiai tikrino jos pulsą. Mergaitės širdis plakė normaliai. Tada gydytojas pradėjo klausinėti apie vietas, kur ji buvo keliavusi. Kai ji paminėjo Samarkandą, merginos širdis ėmė plakti stipriau. Jis paklausė daugiau apie tą miestą ir apie žmones, kuriuos mergina ten sutikusi. Pagaliau ji paminėjo auksakalį, pas kurį dirbo keletą metų, ir jai tariant tuos žodžius, jos širdis pradėjo tiesiog daužytis. Tokiu būdu gydytojas nustatė ligą.
"Jos liga - širdyje, o ne kūne - pasakė jis karaliui. - Kad išgydytume šią merginą, jūs turite įvykdyti mano nurodymus" ... Auksakaliui buvo pasiūlyti pinigai ... auksakalys ... persikėlė į naują vietą.
Karaliaus palaimintas dailus jaunas vyras vedė gražiąją merginą ir jie apsigyveno karališkuose rūmuose. Pora džiaugėsi naujuoju gyvenimu šešis mėnesius, per tą laiką mergina visiškai pasveiko. Tuo metu gydytojas liepė auksakaliui kiekvieną rytą gerti vaistų mišinį. Tas mišinys vaikiną nusilpnino ir nualino, jis tapo toks bjaurus, jog žmona nustojo jį mylėjusi ... moteris tapo laisva."

(Mojdeh Bayat, Mohammat Ali Jamnia. Sufijų šalies pasakojimai. Kaunas: Mijalba. 2003, 149-150 p.)

Susiję rašiniai: Apie nelaimingą meilę

2011 m. gegužės 14 d., šeštadienis

Ekonominio išnaudojimo modelis

Nuolat kylančios kainos, krintant vartojimui, atrodo protu nesuvokiamas dalykas, nes krintant paklausai krinta ir kaina, o Lietuvoje vyksta atvirkščiai. Tai rodo, kad šis procesas yra dirbtinis, kitaip tariant globaliai kontroliuojamas. Kas kontroliuoja ir kam tai naudinga?
Manau pagrindinis faktorius, kuris išduoda užsakovą yra nekintanti euro kaina. Vartojimas kyla, kainos auga, o euro kaina lieka tokia pat. Vartojimas krinta, vis tiek kainos auga, bet euro kaina lieka tokia pat. Kodėl? Manau todėl, kad tai valiuta, kurios dėka nugriebiama grietinėlė išprievartavus mūsų ekonomiką, mus pačius išties. Paveikslėlyje pavaizdavau visą modelį. Vartojimo ugnis tai degantys mūsų gyvenimai, mūsų darbo valandos atiduotos darbe ir vėliau iškeistos stipriai permokant už šilumą, maisto produktus ir kita. Kuo ugnis dega stipriau tuo kaitresnis šilumokaitis, didesni euro srautai užsakovo link. Šiuo metu ši proporcija yra gana liūdna. Gal būt modelio režisieriai ne pilnai kontroliuoja importą, čia yra ir kiti žaidėjai. Manau būtent todėl siekiama kuo daugiau investuoti į Kinija ar prisijaukinti Rusijos išteklius, globalios politikos lygmenyje. Šis modelis neatsirado vakar. Prieš tai, vietoj fiksuoto euro buvo fiksuotas doleris. Žaidimas vyksta seniai.


Panašūs rašiniai: Obuolių teorija, Gerovės visuomenė, Ekonomika, Baudos ir biheviorizmas, Lietuvos ateitis